معرفی انجمن شرکت های ساختمانی

معرفی انجمن

معرفی انجمن صنفی کارفرمائی صنعت مواد نسوز کشور
انجمن در سال 1386 بموجب مجوز وزارت کار و امور اجتماعی تأسیس و تحت شماره 312-2/3/32 در اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمائی ثبت گردید. انجمن در اولین مجمع خود با حضور 36 واحد تولید کننده نسوز رسمیت یافت و حوزه فعالیت آن محدوده جغرافیایی استان‌های سراسر کشور می‌باشد. این تشکل در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه‌های صنعتی بمنظور حفظ حقوق و دفاع منافع مشترک حرفه ای بنیان گذاری گردیده است. انجمن بر اساس رهنمود‌های سازمان‌های ذیربط و صلاحدید مؤسسین در زمره اولین تشکل هائی است که تولید کنندگان زنجیره کالائی ،از معدن تا صنایع معدنی عرضه نهائی کالا در آن حضور دارند.