مجمع عمومی عادی سالیانه

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ چهارشنبه 5 مرداد 1401 ساعت 14 برگزار می گردد.