آریا گهر

شرکت   آریا گهر

تاریخ تاسیس : 85 | مدیریت : علیرضا خلخالی

سیلیکون کارباید باند نیتریدی سیلیکون کار باید باند اکسیدی

شهرک صنعتی اشتهارد-غزال شرقی- سرو2- صنوبر 1- قطعه 3291
26652940-26652516
22784732
Info@NasozeAriaGohar.com